Polityka prywatności

 
 
 
 
 
 
Polityka prywatności
 
 
 
 

Logis Med Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bronowicka 11, 30-084 Kraków, KRS 0000361961, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Logis Med Sp. z o.o., w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

 
 
 
 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
 
 

Administratorem danych osobowych jest Logis Med Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bronowicka 11, 30-084 Kraków, KRS 0000361961 (dalej także „ADO”, „Spółka”, „Administrator”)

Kontakt:

 • § za pomocą e-maila: biuro@logismed.eu
 • § za pomocą telefonu: +48 12 334 30 75
 • § drogą pocztową: ul. Bronowicka 11, 30-084 Kraków,
 • § za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.logismed.eu
 
 
 
 
II. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 
 
 
 
 

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy ocenę skutków przetwarzania danych osobowych, uwzględniając ryzyka związane z przetwarzaniem tych danych oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez ADO zabezpieczeń.

Spółka wdrożyła mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz mechanizmy dostępu do posiadanych informacji w celu zagwarantowania Państwu, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem. Adekwatnie do przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 
 
 
 
III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
 

KLIENCI Logis Med Sp. z o .o.

Cel przetwarzania danych: Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Czas przechowywania: Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania), oraz 5 lat po zrealizowaniu ostatniego zamówienia

Cel przetwarzania danych: Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO
Podstawa prawna: rt. 6 ust. 1 lit. f RODO
Czas przechowywania: Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Cel przetwarzania danych: Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi
Czas przechowywania: Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

KONTRAHENCI Logis Med Sp. z o.o.

Cel przetwarzania danych: Realizacja zawartej z Logis Med Sp. z o.o. umowy – w przypadku kontrahentów
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Czas przechowywania:
Okres obowiązywania umowy oraz okres 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy

Cel przetwarzania danych: Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Czas przechowywania:
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Cel przetwarzania danych: Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi
Czas przechowywania:
Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

POTENCJALI KONTRAHENCI:

Cel przetwarzania danych: Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Czas przechowywania:
do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy

Cel przetwarzania danych: Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Czas przechowywania:
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

FORMULARZE KONTAKTOWE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ ADO

Cel przetwarzania danych: Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Czas przechowywania:
Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych

KANDYDACI DO PRACY

Cel przetwarzania danych: Realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Czas przechowywania:
Przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji


DANE OSÓB, KTÓRE WYRAZIŁY NA TO ZGODĘ

Cel przetwarzania danych: Dane te możemy przetwarzać m.in. w celu oceny efektywności świadczonych przez usług w oraz w celu przesyłania Państwu informacji handlowych o dostępnych usługach za pośrednictwem mediów określonych w zgodzie (świadczenie usług drogą elektroniczną, pocztą elektroniczną, poprzez kontakt telefoniczny)
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Czas przechowywania:
Do czasu wycofania zgody

 
 
 
 
IV. POZYSKIWANIE DANYCH
 
 
 
 

KLIENCI
Dane pozyskiwane są bezpośrednio przez Państwa lub przez osobę zawierającą umowę, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

KONTRAHENCI
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

POTENCJALNI KONTRAHENCI
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADO zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

OSOBY KONTAKTUJACE SIĘ ZA POMOCĄ FORMULARZY DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONYCH PRZEZ ADO
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

KANDYDACI DO PRACY
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa poprzez przesyłanie zgłoszeń

OSOBY, KTÓRE WYRAZIŁY NA TO ZGODĘ
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa na podstawie wyrażonej zgody

 
 
 
 
V. PRZEKAZYWANIE DANYCH
 
 
 
 
 

Z uwagi na konieczność zapewnienia Spółce odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności Spółki jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Państwa praw, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne oraz zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych);

b) dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucją finansowym);

c) innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 
 
 
 
VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
 
 
 
 

Administrator nie
zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich
ani organizacji międzynarodowych

 
VII. PRAWA JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ LOGIS MED SP. Z O.O.
 

W związku z przetwarzaniem przez Logis Med Sp. z o.o. Państwa danych posiadają Państwo prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo ich sprostowania,
 3. prawo ich usuwania (w zakresie jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów),
 4. prawo ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeśli Logis Med. Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora.

Kontakt:

 • za pomocą e-maila: biuro@logismed.eu
 • za pomocą telefonu: +48 12 334 30 75
 • drogą pocztową: ul. Bronowicka 11, 30-084 Kraków,
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://www.logismed.eu/
 
 
 
 
VIII. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
 
 
 
 

W związku z przetwarzaniem przez Logis Med Sp. z o.o. Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
IX. PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI
 

W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe Logis Med Sp. z o.o. nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 
 
 
 
X. DODATKOWE INFORMACJE
 
 
 
 

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO.